اتحادیه اروپا به ابراز نگرانی درباره حمله اسرائیل بسنده کرد

به گزارش کاوک نیوز