پایگاه خبری کاوک‌نیوز به شماره مجوز ثبت شده 92594 در سامانه جامع رسانه های کشور از دی ماه سال 1401 فعالیت خود را در حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری آغاز کرده است.

Kavak news website, with the license number registered in the comprehensive media system of the country, has started its activities in the social, economic, cultural and artistic fields since January 2023.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: میلاد فیروزان

Concessionaire and responsible manager: Milad Firoozan

زیر نظر شورای سردبیری

Under the supervision of the Editorial Board

دکمه بازگشت به بالا